Ngành dăm gỗ tụt dốc (TBKTSG Online) – Sự phát triển nóng ngành dăm gỗ những năm vừa qua đã phải trả giá khi thị trường thế giới đột ngột... 28/02/17
Ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu: Không cơ cấu lại sẽ ‘chết’ (TBTCO) – Phát triển không kiểm soát, chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm tại các địa phương đã và đang... 28/02/17